Kệ trung tải 5 tầng C2000 x R600 x D2000 bắt ốc

4.525.000