Kệ trung tải 5 tầng C2000 x R600 x D1500 bắt ốc

3.654.000