Kệ trung tải 4 tầng C2000 x R600 x D2000 bắt ốc

2.810.000